Viktiga insektsöverförda sjukdomar

Malaria
är en mycket allvarlig infektionssjukdom och förekommer framför allt i stora delar av Afrika, Syd- och Mellanamerika, Indiska kontinenten och Asien. Malaria orsakas av en parasit som överförs från människa till människa genom myggbett. Sjukdomen ger sig till känna tidigast någon vecka efter smittotillfället, men kan dröja i upp till flera månader eller - i mycket sällsynta fall - till och med år.

Symtomen är många gånger lik influensans och kan upplevas som allmän olustkänsla, feber, frossa, huvud- och muskelvärk, illamående etc. Det finns olika typer av malaria som ger olika febermönster. Typiskt är febertoppar som upprepas med 1-3 dagars intervall, men det är viktigt att känna till att den allvarligaste malariaformen saknar de typiska febertopparna och ofta uppvisar en mer oregelbunden temperaturkurva.

I regel är malaria ganska enkel att behandla. Den allvarligaste formen kan dock - obehandlad - medföra svåra komplikationer och leda till döden inom mycket kort tid.

Om du får feber under vistelse i malariaområde - sök genast läkare!

Om du får feber inom de närmaste 3 månaderna efter hemkomsten till Sverige - sök omedelbart upp närmaste infektionsklinik. Berätta att du har vistats i malariaområde.


Man kan skydda sig mot malaria dels genom att undvika myggbett, dels genom att äta malariatabletter.

Skyddet mot myggbett
är mycket viktigt. Inga myggbett - ingen malaria! Speciellt viktigt är detta under dygnets mörka timmar när malariamyggan är som mest aktiv (se under rubriken "Skydd mot mygg och andra insekter").

Malariatabletter
är ett kompletterande skydd som minskar risken för malaria. Dessvärre har malariaparasiterna i många områden blivit motståndskraftiga (resistenta) mot flera preparat. Detta innebär att det ändå finns risk för att få sjukdomen, även om du äter malariatabletter.Japansk encefalit
(hjärninflammation) är en virussjukdom som sprids via mygg framför allt på landsbygden. Sjukdomen finns i Indien, Sydostasien och Indonesien.

Risken för japansk encefalit är relativt liten. De flesta som smittas får inga eller lindriga symtom. Bland dem som utvecklar hjärninflammation kan konsekvenserna dock bli mycket allvarliga och även vara dödliga. Symtomen liknar influensans med framför allt huvudvärk och feber.
Myggen som överför sjukdomen biter vid skymning och under tidiga morgnar.

Profylax
Vaccination ger ett mycket bra skydd, men glöm inte bort de insektsskyddande åtgärderna (se under rubriken ”Skydd mot mygg och andra insekter”).Gula febern
är en virussjukdom som överförs via mygg till människan. Sjukdomen förekommer i tropiska länder runt ekvatorn i Afrika och Sydamerika. Risken att smittas är liten, men dödligheten är hög - upp till 30%!

Profylax
Vaccination ger ett mycket bra skydd, men glöm inte bort de insektsskyddande åtgärderna (se under rubriken ”Skydd mot mygg och andra insekter”).

 


Mot följande insektsburna sjukdomar finns ännu inget vaccin, varför de insektsskyddande åtgärderna är mycket viktiga
(se under rubriken "Skydd mot mygg och andra insekter").


Denguefeber
orsakas av ett virus, som överförs till människan via mygg. Sjukdomen är vanligt förekommande i Afrika, Asien, Stilla havsområdet, Sydamerika och Karibien.
Någon vecka efter det att en infekterad mygga stuckit, uppkommer feber, huvudvärk, illamående, kräkningar, rygg-, muskel- och ledsmärtor, klåda samt utslag. Dessa varar i drygt en vecka.
Myggen - som sprider sjukdomen - finns även i stadsmiljö och är som mest aktiva dagtid, framför allt i gryning och skymning.


Sandmyggefeber
(sandfly fever) är en virussjukdom som förekommer i stora delar av tropikerna men också i vissa områden runt Medelhavet.
Smittan sprids via bett av sandmyggor. Typiska symtom är feber, huvudvärk, muskelvärk och ibland illamående samt kräkningar. De flesta som insjuknar tillfrisknar dock inom någon vecka.


Leishmaniasis
orsakas av en parasit, som överförs till människan genom bett av sandmyggor. Dessa flyger ganska lågt, varför de flesta bett oftast inträffar på fötter och underben. Sjukdomen förekommer i olika former i stora delar av tropikerna. Den vanligaste formen medför svårläkta hudsår runt bettstället. Det är dock ovanligt att turister drabbas.


Afrikansk sömnsjuka
förekommer framför allt i de centrala delarna av Afrika och sprids med tsetse-flugan. Det är mycket sällsynt att turister drabbas.
Sjukdomen är oftast svårbehandlad.


Chagas sjukdom
förekommer i Sydamerika och sprids via skinnbaggar, som håller till i väggar och tak i enkla och primitiva bostäder. Baggarna biter huvudsakligen nattetid. Det är dock mycket sällsynt att turister drabbas. Sjukdomen är svår att behandla.


Chikungunya
förekommer framför allt i Östafrika och Asien. Sjukdomen sprids via mygg. Symtomen påminner om denguefeber med snabbt insjuknande, hög feber, huvud-, muskel- och ledvärk. Efter några dagar uppkommer i en del fall klåda och okarakteristiska hudutslag.
Det finns ingen direkt behandling mot sjukdomen.


Zika-virus
förekommer i Afrika, Sydostasien och Sydamerika. Symptomen varar i regel från några dagar upp till en vecka och vanligast är feber, konjunktivit (ögoninflammation), ledvärk och hudutslag.
Gravida som drabbas av Zika-virus har en ökad risk för mikrocefali (mindre huvud) hos fostret. Tills vidare rekommenderas resenärer - framför allt gravida - som reser till områden med Zika-utbrott att vara mycket noggranna med insektsskyddet. Gravida bör dessutom överväga att inte resa till områden med hög förekomst av Zika-virus.
  • Kvinnor som har uppehållit sig i områden med pågående utbrott av Zika-virus bör avvakta 2 månader efter hemkomsten innan de blir gravida.
  • Män som har uppehållit sig i områden med pågående utbrott av Zika-virus och har en partner hemma som kan bli gravid, bör använda preventionsmedel eller avstå från sexuell aktivitet under 3 månader för att undvika graviditet.
Det finns idag inget vaccin eller specifik behandling mot sjukdomen och de insektsskyddande åtgärderna är viktigast.