Översikt av vaccinations- och
profylaxbehovet

Grundvaccinationer för alla

Alla personer - oavsett om man reser utomlands eller stannar hemma i Sverige - bör ha ett fullgott skydd mot polio, stelkramp och difteri. Passa gärna på att kombinera dessa med ett skydd även mot kikhosta.
De som inte blivit vaccinerade mot eller haft mässling bör även överväga denna vaccination. I viss mån gäller även detta påssjuka och röda hund.


Polio
är en virussjukdom som påverkar nervsystemet och kan medföra förlamning.
Grundskyddet omfattar tre vaccinationer. Skyddet förbättras sedan med en fjärde dos efter ca 5 år.
Ytterligare en dos kan övervägas vid resa till vissa tropiska länder.


Stelkramp (tetanus)
orsakas av ett nervgift från en bakterie, som kommer in i kroppen via sår. Även bagatellartade skador kan utgöra en risk. Vaccination ger ett mycket bra skydd mot sjukdomen.
De flesta personer som är födda från mitten av 1950-talet och framåt har fått ett grundskydd som omfattar tre vaccinationer samt en fjärde dos i 10 års-åldern. Män som gjort militärtjänstgöring före 1990 har i regel även fått en påfyllnadsdos. Likaså kan personer som varit utsatta för en sårskada ha fått en vaccination extra.
Se till att du har ett grundskydd som omfattar tre stelkrampsvaccinationer. Därefter bör du fylla på med en fjärde dos efter ca 10 år. Ytterligare doser kan ges med ca 20 års intervall.

Difteri
är en allvarlig infektionssjukdom som orsakas av ett gift från en bakterie. Sjukdomen sprids från person till person och infektionen sätter sig oftast i svalget.

Redan på 1930-talet började man vaccinera mot difteri, men långt ifrån alla fick vaccinationen. Precis som stelkramps­vaccinationen har de flesta personer födda från mitten av 1950-talet fått ett grundskydd, också detta omfattande tre vaccinationer. En fjärde dos erhölls sedan i 10 års-åldern.

Många barn fick under delar av 1960- och 70-talet ett mindre effektivt vaccin, varför dessa ungdomar fick komplettera med en extra difterivaccination i årskurs 9.
Kontrollera att du fått ett grundskydd som omfattar tre difterivaccinationer och en fjärde dos efter ca 10 år. Ytterligare difterivaccinationer kan övervägas med ca 20 års intervall.


"Trippel" var en beteckning för ett kombinerat vaccin mot stelkramp, difteri och kikhosta.

"Dippel" eller ”duplex” var en beteckning för ett kombinerat vaccin mot stelkramp och difteri.

 

Mässling / påssjuka / röda hund
är luftburna virus med hög smittsamhet. Numera vaccineras barn rutinmässigt vid 18 månaders ålder på BVC och vid 6-8 års ålder genom skolhälsovårdens försorg, men vid resa utanför de nordiska länderna ska man överväga att tidigarelägga vaccina-tionen (dock tidigast vid ca 6 månaders ålder).
Tänk på att om barnet får en dos vaccin före 12 månaders ålder, så skall ändå den ordinarie dosen ges på BVC vid 18 månaders ålder.
Vuxna som inte haft mässling bör se till att vaccinera sig med två doser. Har man bara fått en dos - komplettera med en andra dos!Kompletterande skyddHepatit A (epidemisk gulsot)
orsakas av ett virus som överförs framför allt via förorenad mat eller dryck och leder till inflammation i levern. Sjukdomen är vanlig i tropiska länder.
En injektion med ett hepatit A-vaccin ger ett mycket bra skydd under åtminstone ett år. Upprepar du injektionen efter ett år, kan du räkna med ett minst 40-årigt skydd mot sjukdomen.

Barn upp till förskoleåldern blir sällan svårt sjuka. De kan däremot föra smittan vidare efter hemkomsten och av den anledningen kan man ändå överväga skydd framför allt till dagisbarn.

Är du gravid är det extra viktigt att du skyddar dig mot sjukdomen vid resa till områden med hög risk.

 

Hepatit B
orsakas av ett virus som leder till inflammation i levern. Sjukdomen kan överföras sexuellt, men också i samband med tatuering, piercing, öronhåltagning, kirurgiska och dentala ingrepp, blodtransfusion, otillräckligt rengjorda kanyler etc.

Vaccinationen bör övervägas till resenärer som kommer att vistas framför allt i Asien, Afrika eller Sydamerika under längre tid, men även till korttidsresenärer som besöker dessa världsdelar vid upprepade tillfällen. Även sjukvårdspersonal bör vaccineras.

Ett gott skydd fås i regel efter tre injektioner, som helst ges under loppet av 6 månader. Om tiden inte medger att man hinner ge de två första doserna i god tid före avresan, kan man som alternativ ge tre injektioner under en 2-3 veckorsperiod. I detta fall bör man komplettera med en fjärde dos efter ett år. Denna dos får ses som en investering inför framtida resor.

Kolera
kan ge svåra diarréer och sjukdomen finns i Asien och Afrika samt under senare år också i Syd- och Mellanamerika.
Du bör vaccinera dig mot sjukdomen inför resa till områden med risk för kolera om du har någon bakomliggande sjukdom t.ex. tarmsjukdom, diabetes, hjärt- eller njursjukdom som innebär att du kan bli svårare sjuk om du smittas. 
Likaså kan vaccinationen rekommenderas till dig som av olika anledningar har nedsatt syra i magsäcken.
En kortare turistresa (< 1 vecka) till områden med hög risk kan också motivera vaccinationen eftersom en diarré under så kort tid kan förstöra en stor del av resan.
Resa till områden där kolera förekommer innebär alltid en risk för smitta och vaccinationen kan då övervägas.

Observera att vaccinationen tas som två doser med åtminstone 1 veckas mellanrum. Den andra dosen bör dessutom få "verka" i ytterligare en vecka för bästa skydd. Med andra ord bör man påbörja vaccinationerna senast två veckor före avresa.

Skyddseffekten mot kolera är god och kvarstår hos vuxna i upp till 2 år, men hos barn endast i 6 månader.

 

Tyfoid
är en allvarlig tarminfektion som förorsakas av en bakterie. Sjukdomen finns framför allt i Asien, Afrika, Syd- och Mellanamerika och beror på bristande livsmedelshygien. Den individuella risken för tyfoid är liten, varför du i regel inte behöver vaccinera dig inför en kortare turistresa till lite mer vanliga turistresmål. Planerar du däremot att - oavsett tid - vistas i miljöer med låg hygienisk standard eller sämre livsmedels-/vattenhygien kan vaccinationen övervägas.

Det finns två olika vacciner; dels kapslar som sväljs, dels ett vaccin som injiceras. Skyddet kvarstår 1- 3 år.

 

Japansk encefalit
är en allvarlig virussjukdom som drabbar hjärnan. Sjukdomen förekommer framför allt i delar av Sydostasien och Indiska kontinenten.

Infektionen överförs till människan via mygg från grisar och vissa fåglar. Risken är därför i regel större på landsbygden, men kan även förekomma i en del städers slumområden.

Vaccinationen kan framför allt övervägas om du kommer vistas längre tid i riskområden, men också vid kortare vistelse t.ex. vid pågående utbrott eller om du är osäker på vistelseplats eller aktivitet. Likaså kan du överväga vaccinationen om du ska bosätta dig (tillfälligt eller under längre tid) i ett land där sjukdomen förekommer eller om du ofta reser till sådana länder.  

Vaccinationen omfattar två injektioner som ger ett gott skydd under närmaste åren. Myggmedel minskar dessutom risken för smitta.

 

Epidemisk hjärnhinneinflammation
(meningokockmenigit) är en bakteriesjukdom som kan medföra livshotande infektioner i blod och hjärnhinnor.

Epidemier förekommer emellanåt framför allt i Afrika, Sydamerika och på Arabiska halvön. 
Långvarig och nära kontakt med lokalbefolkningen motiverar vaccination av framför allt barn och ungdomar som är mer mottagliga för sjukdomen. Vaccinationen kan också övervägas om du skall arbeta inom sjukvården i områden med hög smittrisk. Vaccinationen är dessutom obligatorisk för pilgrimmer vid inresa till Mecca i Saudi-Arabien.
Det finns flera olika typer av meningokocker och vi använder idag två olika vacciner beroende på var vistelsen kommer vara.

Två injektioner ger ett visst skydd under minst 5 år.


Fästingburen encefalit (FSME / TBE)
är en virussjukdom som orsakar inflammation i hjärnan. Virus finns i fästingens spottkörtlar och överförs direkt vid bettillfället. Eftersom fästingen är aktiv när temperaturen överstiger ca 7 grader Celsius, finns risk för sjukdomen redan under våren. De flesta fall av TBE ses dock under sommaren och hösten.
Risk för smitta förekommer huvudsakligen i Stockholms län, Uppland och Södermanland, men även i delar av Västergötland samt i flera län i södra Sverige, samt dessutom i Norge (södra delarna av landet), på Åland, i Finland, Centraleuropa, Baltiska länderna och Ryssland.

Personer som ofta drar på sig fästingar i dessa områden bör vaccineras.

Grundskyddet omfattar tre injektioner (för personer upp till 50 års ålder) och fyra injektioner (för personer över 50 års ålder). Dessa doser ger ett gott skydd under de tre första åren. Därefter ges en injektion med 5 års intervall om risken kvarstår.Tuberkulos
är en - i regel - luftburen smitta förorsakad av en bakterie. Vaccination mot tuberkulos infördes i större skala successivt under 1940- och 1950-talet då alla nyfödda barn samt flertalet skolbarn och värnpliktiga vaccinerades. I Sverige har sjukdomen varit så ovanlig att den rutinmässiga vaccinationen upphörde 1975. Personer födda därefter är därför oftast oskyddade mot sjukdomen.

Risken för tuberkulos är betydligt större utomlands än i Sverige. Barn och ungdomar som saknar skydd inför en planerad längre tids vistelse i områden med stor smittrisk - framför allt i u-länderna - bör vara vaccinerade mot sjukdomen.

Om du tidigare är vaccinerad blir en omvaccination sällan aktuell.

 

Rabies
är en dödlig virussjukdom som drabbar hjärnan. Sjukdomen finns i stora delar av världen och överförs till människan oftast genom bett eller rivning av rabiesinfekterade djur. Hundar utgör den absolut främsta smittkällan, men smitta kan även överföras av katter, fladdermöss, apor, rävar etc.
Vaccinet ges huvudsakligen till personer som arbetar med djur eller kan komma i nära kontakt med dessa och till personer som skall arbeta inom sjukvård, skogsbruk etc.

Barn har en tendens att mer eller mindre frivilligt komma i kontakt med djur. Vaccination kan därför övervägas till mindre barn inför en längre tids vistelse i högriskområden. Vaccinationen är dessutom mer motiverad om sjukvårdsresurserna i landet är svårtillgängliga.

För ett fullgott skydd ges tre injektioner under loppet av en månad. Aktuellt vaccin har bra skyddseffekt, men...

... undvik ändå alltid onödig kontakt med djur!

Även om du blivit vaccinerad mot rabies före resan skall ytterligare vaccination ändå ges så snart som möjligt vid misstänkt smitta.


Gula febern
orsakas av ett virus som leder till inflammation i levern. Sjukdomen överförs genom myggstick och förekommer i Centralafrika och Sydamerika.

Vaccination mot gula febern är för närvarande den enda officiellt obligatoriska vaccinationen som en del länder kräver för att du skall få komma in i landet. Många länder kräver också vaccinationen före inresa om du mellanlandat eller kommer från andra länder där sjukdomen finns. Dessa bestämmelser syftar mer till att skydda respektive land och mindre till att skydda enskilda resenärer. Vaccinationen skall då dessutom vara utförd minst 10 dagar före ankomsten till landet.
Den formella giltigheten varierar; i en del länder är den fortfarande bara 10 år, men i många andra numera livslång. Skyddet av en vaccination varar betydligt längre än 10 år - troligen upp mot 30 år.

Personer som av någon anledning inte kan eller bör ta vaccinationen, kan förses med ett intyg om undantag. Kontakta i sådana fall din vaccinationsmottagning!


Influensa
är en virussjukdom där smittspridningen sker genom dropp- eller kontaktsmitta. Sjukdomen förekommer hos oss i Sverige under vinterhalvåret, men har dessförinnan drabbat andra delar av världen.
Vaccination mot influensa rekommenderas i första hand till personer med någon bakomliggande sjukdom eller nedsatt immunförsvar. Dessa personer löper stor risk att bli svårt sjuka i sjukdomen. Man kan också överväga vaccinationen inför en utlandsresa, dels för att minska risken för sängläge under resan, dels för att inte ta - i regel redan hårt ansträngda - sjukvårdsresurser i anspråk i landet du besöker.

 

Malaria
överförs via mygg. Sjukdomen förekommer i stora delar av Afrika, Asien och Sydamerika. Risken för den allvarligaste malariaformen är dock störst i Afrika. Du skyddar dig mot sjukdomen bland annat genom att äta malariatabletter. Tabletterna är receptbelagda och din vaccinatör kommer att gå igenom med dig hur de skall tas.

Eftersom det är mygg som sprider sjukdomen är det naturligtvis av största vikt att - i första hand - minska risken för myggbett. Inga myggbett - ingen malaria! Glöm därför inte bort att köpa med myggstift eller myggspray och eventuellt också ett impregnerat myggnät före avresan.
Viktiga insektsöverförda sjukdomar
Skydd mot mygg och andra insekter
Malariatabletter
I "Gula boken" (International Certificate of Vaccination)
dokumenteras alla dina vaccinationer.

Förvara denna tillsammans med passet!